Aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure 

In tegensteling tot reguliere scholen, kunnen leerlingen niet rechtstreeks worden aangemeld bij De Brug. Daarom beschrijven we in het kort hoe de procedure verloopt: 

Wanneer een leerling in het reguliere basisonderwijs onderwijsbehoeften heeft, waaraan de huidige school op dat moment niet kan voldoen, wordt een zorgtraject opgestart. 

De eerste stap in dit traject is de inzet van het School Ondersteunings Team (SOT).  
In dit team zitten onder andere een orthopedagoog, specialisten van SWV Twente Noord, een jeugdverpleegkundige van de GGD en een schoolmaatschappelijk werker van Avedan. Vanuit de basisschool zijn de groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie aanwezig. 
Als het, in het belang van het kind nodig is, kan dit aangevuld worden met andere specialisten. 
Ook ouders zijn bij dit SOT-overleg aanwezig. 

Wanneer blijkt dat de adviezen die vanuit een SOT-overleg nog niet passend genoeg zijn om aan de onderwijsbehoeften van een kind te voldoen, dan vindt er een nog uitgebreider overleg plaats. 
Dit wordt een HIA-overleg genoemd. HIA staat voor handelingsgericht integraal arrangeren. 
Het HIA staat onder leiding van een neutrale vertegenwoordiger uit het samenwerkingsverband. Deze wordt de trajectbegeleider genoemd. Bij een HIA zijn ouders, school en diverse specialisten aanwezig om een zo goed mogelijk integraal beeld van de (onderwijs)behoeften, stimulerende – en belemmerende factoren rondom het kind te krijgen. Ook sluiten vaak de intern begeleider/ zorgcoördinator vanuit het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs aan om mee te denken, zodat een eventuele overgang soepel kan verlopen. 
 
Uiteindelijk wordt op basis van alle gegevens gekeken of de basisschool aan de behoeften van het kind kan voldoen, of dat een andere school beter passend is. Een andere school kan een basisschool zijn of als er specifiekere behoeften zijn een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
Wanneer er sprake is van de laatste twee schooltypen, dan zal de trajectbegeleider een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af geven. 

Als na een HIA blijkt dat De Brug, als school voor speciaal basisonderwijs, de onderwijsvorm is die het beste aan de onderwijsbehoefte van het kind voldoet, zal de trajectbegeleider contact met ons opnemen. Deze maakt dan namens en voor de ouders een afspraak om kennis te maken op school. 
Na deze kennismaking kan de leerling bij ons aangemeld worden. 

Cookie instellingen